Gratis afhalen en bakfietslevering (Brugge & Damme)💚

Onze identiteit

Deze website, inclusief subdomeinen en aangeboden diensten, wordt beheerd door ‘t Groen Boontje, vertegenwoordigd door
Elke Dekempe en Lien De Craene

en zijn ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder de nummers

ON 0677.753.846

ON 0731.698.318

Zo kan je ons bereiken:

Telefonisch:
Elke: 0484/667586
Lien: 0472/207355

E-Mail: info@tgroenboontje.be

Langskomen op afspraak: Sint-Kruis of Sint-Andries

Volg ons op facebook: https://www.facebook.com/tgroenboontje

Bezoek onze site: www.tgroenboontje.be

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene verkoopsvoorwaarden terug.

Elke gebruiker van deze website verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Als gebruiker verklaart men eveneens gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze Algemene verkoopsvoorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en met toestemming van een gerechtigd persoon.

Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, raden we je aan geen gebruik meer te maken van deze website.

Wij kunnen altijd beslissen om onze Algemene voorwaarden te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding.

Gebruik van de website

Als gebruiker van onze website en diensten, moet je er bewust van zijn dat dit op eigen risico is. De website is te bezoeken zonder enige vorm van garantie of voorwaarde. Uiteraard hebben we alle nodige maatregelingen genomen om deze zo veilig en goed mogelijk te laten werken. Absolute garantie geven is echter niet mogelijk. Je kan als gebruiker eventueel schade oplopen van errors en/of virussen die onze website en servers aanvallen. Hiervoor zijn we niet verantwoordelijk.

Om de toegankelijkheid van onze website en diensten zo vlot mogelijk te laten verlopen zullen we er steeds alle maatregelingen voor nemen om het risico van storingen en onderbrekingen te beperken. We zijn hier niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige toegang.

Gebruikers en derden die de goede werking en het veilig karakter van onze website in gedrang brengen door het toedoen van hun handelingen; met een gebrekkige toegankelijkheid van onze website als gevolg, zullen als persoon aansprakelijk gehouden worden voor de veroorzaakte schade.

Informatie op de website

't Groen Boontje streeft ernaar dat alle informatie op de website juist, duidelijk, nauwkeurig en up to date is. We kunnen dus onze website en haar inhoud steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen. Hoeveel tijd en werk we hier ook in steken, we kunnen niet altijd garanderen dat de beschikbare informatie steeds aan al deze verwachtingen voldoet. Als er op onze website eventueel informatieve tekortkomingen zijn, zullen wij die zo snel mogelijk in orde brengen. 't Groen Boontje is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie, producten en diensten.

Indien je opmerkingen of vragen hebt over de kwaliteit van de inhoud of beveiliging mag je ons dit laten weten via info@tgroenboontje.be

Foto's op de website
De kleuren op de foto's kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier een rol in spelen. Ook de belichting op het moment van het nemen van de foto, kan hierin een rol spelen. We trachten steeds alle producten zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven op de foto’s. We zijn dan ook niet aansprakelijk voor eventuele miskopen op basis van onze foto’s.

Privacy

Bij ‘t Groen Boontje dragen we zorg voor je gegevens.

Indien je om welke reden dan ook verwijderd wil worden uit onze databanken kan je een verzoek indienden om je gegevens te laten verwijderen. Je kan het verzoek verzenden naar info@tgroenboontje.be en je gegevens zullen zo snel mogelijk na het verzoek verwijderd worden.

Als je hier nog vragen of hebt mag je altijd contact opnemen via info@tgroenboontje.be

Cookies

De website van 't Groen Boontje maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die doorgestuurd worden en opgeslagen op je computer. We gebruiken deze cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek aan de website, zodat het niet nodig is je gegevens telkens opnieuw in te geven. Ze stellen ons ook in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en ze op die manier te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. De cookies worden niet gebruikt om toegang te verkrijgen tot informatie op je computer.

Je kan altijd je computer instellen dat cookies niet geaccepteerd worden. Hierdoor kan je wel problemen ondervinden bij de bestelprocedure of als je gebruik wil maken van andere functies en diensten.

Herroepingsrecht

Als klant heb je het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de overeenkomst.

Uitzonderingen:

Bij sommige producten en/of diensten is het niet mogelijk om af te zien van de aankoop:

  • Producten met een persoonlijk karakter of die speciaal volgens de wensen van de klant voorzien werden
  • Afgeprijsde producten en soldenproducten
  • Producten met een houdbaarheidsdatum.
  • Sommige producten kunnen we niet terugnemen om hygiënische redenen.
  • Als de producten door de consument zelf opgehaald worden dan heeft de consument de mogelijkheid de producten te bekijken, het betreft hier dan geen verkoop ‘op afstand’ meer.

Hier vervalt het verzakingsrecht en kan er geen afstand gedaan worden van de aankoop.

Intellectuele eigendom

Om de inhoud van onze website te beschermen maken we gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Onder inhoud verstaan we alle teksten, notities, artikels, tekeningen, foto’s, video’s, audio en ideeën,.... Ze worden beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, data en bankrecht, tekeningen-en modellenrecht en andere toepasselijke eigendomsrechten.

Het auteursrecht, het softwarerecht en het databankrecht beschermen het technische karakter van de website.

Het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht beschermt iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze website.

Als gebruiker heb je maar een beperkt recht van toegang en gebruik van onze website. Je kan er enkel in een persoonlijk, niet-commercieel kader gebruik van maken.

Toepasselijk recht

Onze algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden worden beheerd in overeenstemming met Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van arrondissement Brugge.

Als de werking van één of meerdere bepalingen van onze algemene voorwaarden in gedrang komen, zal het geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige punten in deze overeenkomst.

Verkoopsvoorwaarden:

Prijzen en betaling

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en alle andere taksen die verplicht zijn door de klant te dragen. Indien er vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Transportkosten van pakketten binnen België worden door 't Groen Boontje vastgesteld op 5,7 euro.
Voor andere Europese landen hanteren wij de gebruikelijke bPost International tarieven.

Past de bestelling in een envelop dan wordt deze aan het normale tarief verstuurd per post, afhankelijk van het aantal postzegels die nodig zijn.
Er kan ook gekozen worden voor een afhaalpunt (B), dan bedraagt de transportkost 4,7 euro.

Indien je niet akkoord bent, dient het protest tegen de factuur schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Je wordt verzocht steeds de datum en factuurnummer te vermelden.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover 't Groen Boontje beschikt, is de klant ingeval van niet-of laattijdige betaling een interest van 10% verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Dit vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.

Bestelling
Nadat de klant de bestelling bevestigd en verstuurd heeft, ontvangt deze een automatische e-mail met bevestiging van de bestelling.
Uit deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij deze nog moet in orde brengen.
De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en 't Groen Boontje op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken. (zie klachten en beschadigde artikelen)

Betaling
De betaling kan op volgende manieren tot stand gebracht worden:

  • via een online betaling op deze site met Bancontact (via Mollie).
  • via een overschrijving op BE33 9733 9439 3546 met vermelding van het bestelnummer.
  • via een cadeaubon met vermelding van de code
  • Via bancontact-app/payconiq bij afhaling.

Indien 't Groen Boontje na 14 dagen geen betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. De klant wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Levering:

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Elk pakket wordt voorzien van een traceercode, zodat u uw bestelling online kunt volgen.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Eigendomsvoorbehoud

Goederen die geleverd werden zullen het eigendom van 't Groen Boontje blijven totdat de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, en eventuele interesten en vergoedingen. Bij een niet-betaling heeft 't Groen Boontje het recht de goederen terug te vorderen, en dit op kosten van de koper.

Klachten en beschadigde artikelen:

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Beschadigingen moeten bewezen worden met foto’s van het betreffende artikel.

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. De garantie is niet overdraagbaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Overmacht

't Groen Boontje is niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf, onze leveranciers of onze transportdienst kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

Kortingen

Kortingen en kortingscodes zijn niet cumuleerbaar tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Kortingen en kortingscodes zijn niet geldig op promoties of cadeaubonnen.